סילבוסים תואר שני

סוגיות בניהול בינלאומי Issues In Inernational Management

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3
מטרת הקורס:
א. להכיר את השפעת הפעילות הבינלאומית על הארגון הטכנולוגי – אילוצים והזדמנויות.
ב. לאפיין את התהליכים המלווים פעילות בינלאומית המשולבים בארגונים טכנולוגיים ולפתח שיקול דעת ומיומנויות לקבלת החלטות ניהוליות בסביבה טכנולוגית בינלאומית.

תכנית הקורס:
א. מבוא לניהול בינלאומי
- מושגי יסוד
- הסיבות לקיומו של סחר בינלאומי.
- הפעילות הבינלאומית של חברות ישראליות ושל חברות רב לאומיות בישראל.
- מגבלות אילוצים וסיכונים בפעילות בינלאומית.
- ניהול חברות גלובליות.

ב. הסכמים ואמנות בינלאומיים
- הסכמי סחר/סחר חופשי.
- הסכמי קנין וקנין רוחני.
- אכיפה של הסכמים בינלאומיים.
- מימון ומכשירים ממשלתיים ומוסדיים לשיווק ומו"פ מוטה יצוא.
- תקינה.
- רכש גומלין

ג. ניהול שיווק בינלאומי.
- השתתפות במכרזים בינלאומיים.
- צינורות השיווק הבינלאומיים.

ד. ניהול רכש בינלאומי.
- כתיבת מכרזים בינלאומיים.
- מסמכים בסחר בינלאומי.
- שינוע בינלאומי.

ה. משאבי אנוש בארגונים בינלאומיים.
- שכר והטבות.
- אופציות.
- Relocation

ו. מימון בינלאומי.
- מקורות למימון פעילות בינלאומית.
- שערי החליפין, הקשר בינם לשערי הריבית ומכשירים פיננסיים לגידור סיכונים פיננסיים בפעילות בינלאומית.

ז. מיסוי בינלאומי.
- עבודה באמצאות סניפים או חברות בנות.
- מקלטי מס.
- תכנוני מס מקובלים.

ח. תרבות עסקית.
- מו"מ בעסקאות בינלאומיות.
- Cross Calture

דרישות הקורס:
א. הקורס מבוסס על הרצאות בכיתה, תרגילים ודיונים בכתה בנושאים השונים. על הסטודנטים להתכונן להרצאות בכתה על פי חומר הקריאה. ההרצאות וחומר הקריאה משלימים זה את זה. במסגרת הדיונים ינותחו מספר אירועים שיחולקו לסטודנטים מראש. חובה להשתתף בהרצאות האורח.
ב. לקראת הדיון על האירועים, יש להגיש את ניתוח האירוע/תרגיל בזמן כשהוא מודפס.
ג. הגשה בזמן של עבודת הגמר

ביבליוגרפיה 

1. Evich M. Richard, “International Financial Markets, Prices and Policies. Irwin, McGraw-Hill.
2. Miltiades Chacholiades, "International Economics",McGraw-Hill.
3. James Gerber, "International Economics", Addison-Wesley.
4. Dominic Salvatore, "International Economics", Macmillan Publishing Company.
5. K.B. Monroe, Pricing Making Profitable Decisions, McGrow Hill Book Compan 

6. בועז ברק, דרכים לניטרול סיכוני מטבע חוץ, מכון היצוא הישראלי.
7. יובל גולן, ניטרול סיכוני מטבע חוץ באמצעות מכשירים שקליים, מכון היצוא הישראלי.
עמנואל לוטם, תכתובת עסקית בינלאומית, הוצאת סדן 1990.