סילבוסים תואר שני

ניהול פיננסי מתקדם Advanced Financial Management

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרת הקורס: 
להרחיב את יסודות המימון לתנאי אי-ודאות, תוך הרחבת הידע התיאורטי והמעשי בתחום כדאיות השקעות בתנאי סיכון ובניית תיקי השקעות.

הנושאים שילמדו בקורס: במסגרת הקורס יילמדו הנושאים הבאים: קריטריונים לקבלת החלטות השקעה בתנאי אי-ודאות, תיקי השקעות ופיזור הסיכון, מודל CAPM ומודלים אחרים העוסקים בתמחור נכסי הון של הפירמה, הערכת ביצועי קרנות נאמנות, יעילות שוק ההון, דולריזציה וחיסון תיקי איגרות חוב, מבוא לאופציות וחוזים עתידיים. במסגרת הקורס יעשה שימוש בגיליון אלקטרוני (EXCEL) ובאינטרנט.

דרישות הקורס: (1) השתתפות פעילה ונוכחות בהרצאות.
(2) קריאת חומרי הלמידה.
(3) עמידה במבחן הסיום.

ביבליוגרפיה:
(1) INVESTMENTS, Bodie, Kane and Marcus, 5th edition, McGraw Hill, 2002 (BKM).
(2) Principles of Corporate Finance, Brealey and Myers, 6th edition, McGraw Hill, 2000 (BM).
(3) Levy and Sarnat, Portfolio and Investment Selection: Theory and Practice, Prentice Hall, 1994 (L&S).
(4) שוק ההון וניירות הערך, משה בן-חורין, הוצאת צ'ריקובר, 1996 (מב"ח).