סילבוסים תואר שני

ניהול ופיתוח עבודת צוות Managing and Development Teams in Organizations

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרות הקורס:
לאפיין סוגיות נבחרות בניהול ופיתוח עבודת צוותים בארגונים, ואיפיון התנהגות עובדים בצותים לאור שינויים מבניים בארגונים מניהול פונקציונאלי מסורתי לניהול פרוייקטלי – צוותי.
הדגש יושם על הבנת מורכבות הגורם האנושי בעבודת הצוות, תוך טיפוח מצויינות אישית, צוותית, ארגונית והישגית.
הקורס יעסוק בהיבטים הניהוליים הישומיים בעבודת צוות הכרוכים באינטראקציה של המנהל וחברי הצוות תוך הקניית כלים לטיפול בהתרחשויות הנוצרות בצוותים.
הקורס יסקור את המאפיינים הייחודיים בעבודת צוותי מו"פ בחברות היי-טק וטכנולוגיה תוך התייחסות למבנים הארגונים הרלוונטיים בחברות אלו.
בחינת ההשלכות היישומיות בעבודת צוותים ייעשה על ידי ניתוח אירועים.

נושאי הקורס:
1. תהליכים קבוצתיים בארגונים
2. סוגי צוותים ומאפייניהם (צוותי עבודה אורגניים, צוותי משימה, צוותים רב תחומיים, צוותי מו"פ, צוותים ניהוליים)
3. בניית צוות, איוש מטלות והיבטים חברתיים
4. פתרון בעיות וקונפליקטים בצוותים, טיפול בהתנגדויות, שיתוף פעולה מול תחרות
5. תהליכי קבלת החלטות בצוות
6. תפיסת תפקיד המנהל בצוותים – מנהיגות והובלה בצוותים
7. תקשורת ודיונים בצוותים
8. פיתוח והכשרת צוותים
9. שיטות תיגמול ותמרוץ בצוותים
10. צוותי עבודה בניהול עצמי (אוטונומיים)

דרישות הקורס:
השתתפות פעילה ונוכחות בהרצאות.
קריאה לפי רשימה ביבליוגרפית.
ניתוח אירועים והגשתם במועד.
עמידה במבחן סיום.

ביבליוגרפיה:

 Aranda, E.K., Aranda, L. & Colon, K. (1998). Teams: Structure, Process, Culture, and politics. NJ: Prentice Hall.
Gershenfeld, N. (1999). Groups, Theory and Experience. N.Y., Houghton: Mifflin
Company, 6th ed.
 Grinberg, J. & Baron, R. (2000). Behavior in organizations. Prentice Hall, 7th ed., Ch. 8.
 Katzenberg, J.R. & Smith, D.K. (1999). The Wisdom of Teams. N.Y.: Harper Collins

 Brown, R. (1997). Group Processes: Dynamics within and between groups. Blackwell
Publishers.
 Gillette, J. & McCollan, M. (ed.). (1995). Groups in Context: A New Perspective on
Group Dynamics. University Press of America. 


 בר-חיים, א. (2002). התנהגות ארגונית. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, יחידה 5, קבוצות
עבודה בארגון.
• פט ריילי, (1994), הצוות המנצח, מטר.