סילבוסים תואר שני

מתמטיקה שימושית לניהול טכנולוגיה (נה"ט) Applie Mathematics to Management of Technology

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרות הקורס:
לימוד מתימטיקה שימושית כבסיס ליתר הקורסים הנלמדים בתוכנית בתחום המדעים.

נושאי הקורס: חזרה על טורים מספריים: הגדרה, התכנסות, מבחני התכנסות.
חזרה על טורי פונקציות: דוגמאות, הגדרות, התכנסות נקודתית והתכנסות במידה שווה.
התמרות: התמרת פורייה והתמרת לפלס, תכונותיהן ושימושיהן למשוואות דיפרנציאליות רגילות.
שיטות פרטורבציה, פרטורבציה סינגולרית.
חשבון ואריציות, תנאים הכרחיים לאקסטרמום, משוואת אוילר
ספרי לימוד:

דרישות הקורס: 1. השתתפות פעילה ונוכחות בהרצאות.
2. קריאה לפי רשימה ביבליוגרפית.
3. ניתוח אירועים והגשתם במועד.
4. עמידה במבחן סיום.

ביבליוגרפיה 


1. G. Thomas and R . Finney, "Calculus and Analytic Geometry", 9th Edition; Addison Wesley, 1996
2. J. David Logan Applied Mathematics (Hardcover), 1997