סילבוסים תואר שני

מעגלים אלקטרונים ליניאריים לניהול Analog Linear Electronic Circuits

אופן ההוראה: שעור ותרגול
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרות הקורס:
הקנית ידע בסיסי בעקרונות הפיסיקליים וההנדסיים של מעגלים אלקטרונים אנלוגיים ליניאריים, ניתוח דרך פעולתם, תכנונם, מדידתם החשמלית והערכת ביצועיהם. 

נושאי הקורס:

1. מערכות אלקטרוניות ועיבוד אותות.
2. מעגלים ליניאריים.
3. מגברי שרת.
4. דיודות ושימושי מעגלים לא-ליניאריים.
5. טרנזיסטורים ממשפחת תופעת השדה.
6. טרנזיסטורים בי-פולרים.
7. מגבר ההפרש.
8. מגברי הספק ודרגות מוצא.
9. תגובת תדר של מגברים.
10. מעגלי משוב.
11. מבוא למעגלים משולבים אנלוגיים.
12. מסננים, מגברים מוכוונים ומתנדים.

דרישות מהסטודנטים:
הגשת עבודות בית - 10%
בוחן אמצע סמסטר (במידה ויתקיים) - 20%
מבחן סופי - 90% (במידה ולא יתקיים בוחן), 70% במידה ויתקיים בוחן.

ביבליוגרפיה 1. סדרה-סמית - "מעגלים מיקראלקטרונים" - 75050 - בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה - 1994.
2. A.S. Sedra, K.C. Smith: "Microelectronic Cicuits", Holt Inc. 1993
3. M. Horenstein, "Microelectronic circuits and devices", McGraw Hill, 1976