סילבוסים תואר שני

מיתוג ותכנון לוגי לניהול Switching and Logic Design

אופן ההוראה: שעור ותרגול
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרות הקורס:
הקנית ידע בסיסי בעקרונות מתמטים של מערכות ספרתיות והכרת האריתמטיקה הבינרית שלהם. בנוסף, ייסקרו שיטות של תכן לוגי במערכות צירופיות עם זיכרון ובלעדיו. כמו כן יידונו מערכות עקיבה סינכרוניות וא-סינכרוניות, משולבות במערכים לוגיים מוכללים.

נושאי הקורס:
1. ייצוג מספרים ובסיסי ספירה.
2. אריתמטיקה בינרית וקודים.
3. אלגברת מיתוג בוליאנית.
4. מערכות צירופים ומימושן.
5. שיטות מינימיזציה.
6. תכנון לוגי של מערכות צירופים.
7. מעגלים לוגיים בסיסיים.
8. תכנון לוגי במעגלים מוכללים.
9. מערכות עקיבה סינכרוניות
10. פישוט מערכות עקיבה ותיכנונן.
11. מערכות עקיבה א-סינכרוניות.

דרישות מהסטודנטים: הגשת עבודות בית - 10%
בוחן אמצע סמסטר (במידה ויתקיים) - 20%
מבחן סופי - 90% (במידה ולא יתקיים בוחן), 70% במידה וכן יתקיים בוחן.


ביבליוגרפיה 

1. "מערכות ספרתיות", מוריס מנו, בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה - 20272.
.2. "Digital Logic Design", Langholz, Kandel, Brown Publisher, 1998
.3. "Practical Digital Design", Greenfield, John Wiley, 1983
4. "Digital Design", Morris Mano, Prentice Hall, 2001
5. "Contemporary Logic Design", H.A. Katz, Benjamin Cummings, 1997.