סילבוסים תואר שני

מודלים של מערכות נבונות Intelligent Systems’ Models

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3

מטרת הקורס:
מערכות "נבונות" הינן מערכות אשר עושות שימוש באלגוריתמים של "למידת מכונה" לצורך פתרון של מגוון בעיות. לדוגמא, איתור של מצבים חריגים, זיהוי סיבות ומסובב בתופעות שונות, מתן המלצות לגבי מדיניות אופטימלית, זיהוי מאפייני התנהגות של קבוצות זהות ועוד.
הקורס יציג את העקרונות של פעולת "מערכות נבונות" תוך שימת דגש על האלגוריתמים והמודלים המשמשים מערכות אילו. הקורס יבחן שורה של אלגוריתמים, יציג את הישימות של כל אחד מהם לגבי פתרון של בעיות מסוגים שונים. 

נושאי הקורס:

במסגרת הקורס התלמידים יישמו את החומר הנלמד על ידי ביצוע תירגול על קבצי נתונים מוכנים מראש. התרגול יתבצע על ידי הפעלה של תוכנות מדף ו/או וכתיבה של תוכניות בעזרת שפות תיכנות. התלמידים רשאים לבחור איזה שפת תיכנות המוכרת להם.
רשימת הנושאים והאלגוריתמים שיוצגו בקורס הם:
1. מהן מערכות נבונות. סוגי יישומים ואלגוריתמים נפוצים.
2. מודלים לינארים עם תיקוני שגיאה רציפים.
3. מודל השכן הקרוב.
4. עצי החלטה.
5. אשכולות (Clustering)
6. מודלים בינסיאנים.
7. רשתות עצביות.
8. אלגוריתם גנטי.
9. הקטנת מימדים. 

דרישות הגשה: 3-4 תרגילים במהלך הסימסטר ועבודת סיכום.

ביבליוגרפיה: 

 

E. Alpadin, Machine Learning , MIT press 2004
Russell S. and P. Norvig, Artificial Intelligence Prentice Hall 1995
Witten I. and E. Frank, Data Mining, Practical Machine Learning Tool, Morgan Kaufmann Publishers
Tang Z .and J MacLennan Data Mining with SQL Server 2005, Wiley 2006,