סילבוסים תואר שני

מודלים מתקדמים במלאי Advanced Models in Inventory

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרות הקורס: 
הקורס יקנה לסטודנטים יכולת לתכנון כמותי של המלאי כדי למזער עלויות במגוון רחב של משטרי תפעול וחיזוי. יכללו נושאים מתקדמים בניהול שרשראות אספקה ותכנון מלאי עם אילוצים שונים. כמו כן, יכללו מודלים בעלי ביקוש לא ודאי, בעלי פריטים מרובים ובעלי תצורות שונות של הנחה על כמות.

נושאי הקורס:
1. מודלים של ביקוש משתנה:
א. ללא חוסר - המודל של Wagner & Whitin
ב. מודל אפשרות לחוסר נצבר - המודל ש Israel Zangwill
2. ניהול מלאי תלוי MRP: שיטות היוריסטיות (Silver & Mill, LUC, etc.)
3. מודלים של אי ודאות בתקופת האספקה (R,Q) (s,Q)
4. ואריאציות של בעיית מוכר העיתונים ומוצרים מתכלים
5. ניהול שרשראות אספקה ותופעת השוט
6. מודלים של מלאי רב-שכבתי (Multi-Echelon Inventory)
7. מודלים מרובי פריטים
8. זרימה ברשתות מרובות פריטים

דרישות הקורס:
1. השתתפות פעילה ונוכחות בהרצאות.
2. עמידה במבחן אמצע סמסטר.
3. ניתוח אירועים והגשתם במועד.
4. הגשת עבודה סמינריונית. 

ביבליוגרפיה:

1. Nahmias S., Production and Operations Analysis, 4th edition, McGraw-Hill Irwin, 2001.
2. Zipkin P.H., Foundations of Inventory Management, McGraw-Hill Higher Education, 2000.
3. Silver E.A. and Peterson R., Decision Systems for Inventory Management and Production Planning, 2nd ed., John Wiley, 1985.
4. Graves S.C., Rinnooy Kan A.H.G. and Zipkin P.H., Logistics of Production and Inventory, Handbooks in OR&MS Vol. 4, North Holland, 1993.
5. Wood, D., International Logistics, Chapman & Hall, NY, 1995.
6. Zenz G. and Thompson G., Purchasing and Management of Materials, 6th ed., John Wiley, NY, 1988.