סילבוסים תואר שני

כלכלת משאבי טבע, טכנולוגיה וסביבה Economics of Natural Resource, Technology, and Environment

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרת הקורס: הקניית הבנה בסיסית בתיאוריה הכלכלית של ניצול משאבי טבע וסביבה והשפעת פעילות זו על הסביבה. לימוד דרכי פעולתם של מוסדות להקצאת משאבי טבע. הקניית יכולת ליישם את התיאוריה לניתוח אירועי אמת.

תכני הקורס:
מס' נושא נושא
1. מבוא לכלכלת משאבים
2. - כלכלת שוק
- תנאי האופטימום
- כלכלת רווחה
3. - השפעות חיצוניות ומדיניות הממשלה
- כשל שוק
4. - משפט Coase ושיקולים נוספים במדיניות במדיניות בקרת השפעות חיצוניות
5. - מוצר ציבורי ומוצר מידע
6. - כלכלת קרקע: רנטה קרקעית ככלי למדידת הבדלי איכות ומיקום
7. - כלכלת משאבי הטבע המתכלים
- משפט Hotelling
- שיווי משקל ברמת החברה והענף
8. - כלכלת משאבי הטבע המתחדשים
- דוגמא של ענף הדיג
9. - אנרגיה והסביבה


ביבליוגרפיה: 

[1]. J. M. Hartwick and N.O. Olewiler. The Economics of Natural Resource Use. NY, Harper & Row, 1986.
[2]. T. Tietenberg. Environmental and Natural Resource Economics. 3rd Ed., NY, HarperCollins Publishers, 1992.
[3]. G.A. Carlson, D. Zilberman, and J. A. Miranowski. Agricultural and Environmental Resource Economics. Oxford Press, 1993.