סילבוסים תואר שני

כלכלת מוצרי מידע Economics of Information Goods

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרות הקורס
מוצרי מידע מהווים מרכיב מרכזי בסביבה העסקית המודרנית. רשת האינטרנט מאפשרת מסחר מקוון במוצרי מידע ושימוש במנגנוני מסחר חדשים, כולל מכירות פומביות מקוונות, זירות מסחר אלקטרוניות ועוד. מנהלים בכל התחומים חייבים להבין את המשמעויות הכלכליות של חלופות לשימוש במוצרי מידע כדי שיוכלו ליישמם להוספת ערך לארגון.

מטרות הקורס הן להציג מודלים ועקרונות כלכליים ולהדגים את ישימותם בהקשר של מוצרי מידע ומערכות מידע ותקשורת. הקורס נועד להקנות למשתתפים תובנות וכלים ניהוליים לניתוח ההשלכות הכלכליות של החלטות לגבי אופני יישום של מערכות מידע, מכירה או רכישה של מוצרי מידע ושילובם בפעילות הארגון.

מבנה הקורס ודרישותיו
הקורס מבוסס על הרצאות, דיונים בכיתה, וניתוח אירועים.
יש לקרוא את חומר הקריאה הרלבנטי לקראת השיעורים בהתאם לתוכנית הקורס.

נושאי הקורס
– המחרה של מוצרי מידע
– יצירת גרסאות מידע (Versioning)
– עלויות מעבר (Switching Costs) וניהול מצבי נעילה (Lock-in)
– רשתות והשפעות חיצוניות של רשת (Network Externalities)
– שיתוף פעולה ותאימות (Compatibility)
– ניהול מלחמת תקנים (Standard War)
– התערבות הרגולטור
– קוד פתוח (Open Source)

ביבליוגרפיה:
ספר הקורס: 

C. Shapiro and H. Varian (1999). Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business School Press, http://www.inforules.com 
חומר קריאה נוסף: 

A. Acquisti and H. Varian (2001). “Conditioning Prices on Purchase History”. Technical report, School of Information Management, UC Berkeley, http://www.sims.berkeley.edu/~acquisti/acquisti_privacy.pdf .

M. Armstrong and J. Vickers (2001).”Competitive Price Discrimination”, RAND Journal of Economics, V. 32, 579-605, http://www.nuff.ox.ac.uk/economics/people/armstrong/rje_Winter'01_Armstrong.pdf

A. Asvanund, K. Clay, R. Krishnan, and M. D. Smith (2002). “An Empirical Analysis of Network Externalities in Peer-to-Peer Music-Sharing Networks”, International Conference on Information Systems, http://www.heinz.cmu.edu/~mds/p2pe.pdf

J. Y. Bakos and E. Brynjolfsson (2001). “Aggregation and Dis-aggregation of Information Goods: Implications for Bundling, Site Licensing and Micro-Payment Systems”, in B. Kahin and H. Varian (editors), Internet Publishing and Beyond: The Economics of Digital Information and Intellectual Property, MIT Press, Cambridge, MA, http://ebusiness.mit.edu/erik/.

M. Baye, J. Morgan, and P. Scholten (2001). “Price Dispersion in the Small and in the Large: Evidence from an Internet Price Comparison Site”, technical report, Woodrow Wilson School, Princeton University, http://faculty.haas.berkeley.edu/rjmorgan/Small&Large.pdf

P.-Y. Chen and L. Hitt (2002). “Measuring the Determinants of Switching Costs: A Study of the On-line Brokerage Industry”, Information Systems Research.

R. Coase (1974). “The Lighthouse in Economics, Journal of Law and Economics (17), 357-376.

D. Dranvoe and N. Gandal (2003). “The DVD vs. DIVX Standard War: Network Effects and Empirical Evidence of Preannouncement Effects”, http://spirit.tau.ac.il/public/gandal/dvdnew.pdf

D. Dranvoe and N. Gandal. “Surviving a Standards War: Lessons Learned from the Life and Death of DIVX”, TAU Technical Report, http://spirit.tau.ac.il/public/gandal/divx.pdf

P. David (2002). “Economic Fundamentals of the Knowledge Society”, Technical Report, Stanford University, http://www-econ.stanford.edu/faculty/workp/swp02003.pdf

N. Economides (1996). “The Economics of Networks”, International Journal of Industrial Organization (16:4), 673-699, http://www.stern.nyu.edu/networks/papers.html

G. Ellison and S. Fisher Ellison (2001). “Search, Obfustication, and Price Elasticities on the Internet”, Technical Report, Department of Economics, MIT, http://econ-www.mit.edu/faculty/sellison/files/search.pdf

J. Farrell and P. Klemperer (2002), “Coordination and Lock-in: Competition with Switching Costs and Network Effects”, in R. Schmalensee and R. Willig (editors), Handbook of Industrial Organization, North-Holland, http://www.nuff.ox.ac.uk/users/klemperer/lockinwebversion.pdf

R. J. Gilbert and M. Katz (2001). „An Economist's Guide to U.S. v. Microsoft”, Journal of Economic Perspectives (15:2), 25-44.

M. Kim, D. Kliger, and B. Vale (2001). „Estimating Switching Costs and Oligopolistic Behavior”, Technical Report 1-13, Wharton School Financial Institutions Center, 2001, http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/01/0113.pdf

P. Klemperer (1995). “Competition when Consumers Have Switching Costs: An Overview with Applications to Industrial Organization, Macroeconomics and International Trade”, Review of Economic Studies (62), 515-539, http://www.nuff.ox.ac.uk/users/klemperer/competition.pdf

D. Ulph and N. Vulkan (2001). “E-commerce, Mass Customization and Price Discrimination”, Technical Report, University College, London, http://www.worc.ox.ac.uk/fellows/vulkan/ulph-vulkan2.pdf

S. Weber (2000). “The Political Economy of Open Source Software”, Berkeley Working Paper, http://brie.berkeley.edu/~briewww/pubs/pubs/wp/wp140.pdf