סילבוסים תואר שני

חשבונאות ניהולית מתקדמת Advanced Managerial Accounting

אופן ההוראה: שו"ת
ש"ס: 3
נ"ז: 3 נושאי הקורס:
1. תמחור: תמחור עלות כוללת: חזרה וביקורת, מניעי עלות, תמחור מבוסס פעילויות, תמחיר מטרה.
2. תכנון ותקצוב: תכנון בתנאי אי וודאות, נקודת איזון עם היוון ואי וודאות, עצי החלטה, תוחלת ערך מידע, עקום למידה.
3. בקרה, תמרוץ וביזור: שווקים, היררכיות וחוזים לא שלמים, בעיות בתמרוץ: דיון עקרוני, שיטות תמרוץ, מרכזי רווח ומחירי העברה.
4. ניתוח אירועים בחברות עתירות טכנולוגיה

דרישות הקורס: • השתתפות פעילה ונוכחות בהרצאות.
• קריאת לפי רשימה ביבליוגרפית.
• עמידה במבחן סיום.

ביבליוגרפיה:

Horngren, Foster and Datar (1999). Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 10th edition. Prentice-Hall.

Kaplan and Atkinson (1998). Advanced Management Accounting. 3rd edition. Prentice-Hall.

Merchant (1998). Modern Management Control System: Text and Cases. Prentice-Hallעדן יורם, רונן בועז. (2002). לי זה עולה יותר: קבלת החלטות ניהוליות, תמחיר והשבחת חברות. מכון יוסף קסירר למחקר בחשבונאות.