סילבוסים תואר שני

דיני עסקים Business Law

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרות הקורס:הקניית ידע והבנה בסיסיים של מבנה גופים עסקיים ויחסים עם גופים עסקיים אחרים. הקורס יתמקד בשני נושאים עיקריים: דיני חוזים ודיני תאגידים, כפי שהם באים לידי ביטוי בחקיקה ובחידושי הפסיקה בישראל ותוך בחינת המשמעות היישומית שלהם.

נושאי הקורס:
א. מבנה המערכת המשפטית בישראל ומבט משווה
ב. זכויות יסוד חוקתיות
ג. שפיטות, מהות וכוונה ליצור יחסים משפטיים. 

ד. חוזים:
1. משא ומתן לכריתת חוזה
2. יצירת חוזה: הצעה וקיבול
3. חופש החוזים ותום לב
4. כריתת חוזה
5. פגמים בכריתת חוזה
6. תוכן החוזה וצורתו
7. קיום חוזה
8. תרופות בשל הפרת חוזה
9. חוזים אחידים 

ה. תאגידים:
1. עקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה
2. הרמת מסך ההתאגדות
3. יתרונות וחסרונות בניהול עסקים באמצעות חברה
4. התאגדות החברה
5. תזכיר ותקנון החברה
6. מבנה הון החברה והחברות בחברה
7. אגרות חוב ושעבודים
8. אסיפות החברה
9. הדירקטורים
10. חובות האמון של בעלי מניות בחברה
11. . ניירות ערך

דרישות הקורס:
1. השתתפות פעילה ונוכחות בהרצאות.
2. קריאת לפי רשימה ביבליוגרפית.
3. ניתוח אירועים והגשתם במועד.
4. עמידה במבחן סיום.

ביבליוגרפיה
חקיקה: חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
חוק יסוד: חופש העיסוק
חוק החוזים חלק כללי תשל"ג 1973
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א - 1970.
חוק החוזים האחידים תשמ"ג - 1982.
חוק החברות, התשנ"ט- 1999

פסיקה:
ע"א 3833/93 לוין נ. לוין פ"ד מח (2) 862,874-866.
ע"א 5587/93 נחמני נ. נחמני פ"ד מט (1) 485, 510-507.
ע"א 892/80 שכון עובדים נ' זפניק פ"ד לז (1) 579, 584-580.
ד"נ 7/81 פנידר נ. קסטרו פ"ד לז (4) 673, 689-688, 704-696.
ע"א 65/88 אדרת שומרון נ' הולינגסוורת פ"ד מד (3), 699-611.
ע"א 440/75 זנדבק נ' דנציגר פ"ד ל (2) 260.
ד"נ 22/82בית יולס בע"מ נ' רביב מ"ד מג(1) 441.
ע"א 158/77 רבינאי נ' מן שקד, פ"ד לג (2) 281, 240-286.
ע"א 133/89 החברה לפיתוח חוף התכלת נ' מנהל מס שבח פ"ד מז (5) 689.
ע"א 290/80 ש.ג.מ. נ.מ"י פ"ד לז (2) 633, 639-633, 648-646.
ע"א 4628/93 אפרופים נ' מ"י, פ"ד מט (2) 265, 300-296.
ע"א 618/85 מעיינות גליל מערבי נ' תבורי, פ"ד מ (4) 343, 348 ואילך.
ע"א 1569/93 מאיה נ' פנפורד, פ"ד מח (5) 705, 743-739.
ע"א 593/92 מטלוב נ' נינה פ"ד מח (4) 89, 94-93.
ע"א 294/91 קדישא נ' קסטנבאום, פ"ד מו (2) 464, 510-509, 528-526.
רע"א 1185/97 יורשי ומנהלי עיזבון המנוחה מילגרום ז"ל נ' מרכז משען פ"ד נב (4) 145.
ע"א 825/88 ארגון שחקני הכדורגל בישראל נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל פ"ד מה (5) 89.
המ' 634/64 סולקין נ' גינדי פ"ד יט (4) 10, 14-13.
ע"א 524/88 פרי העמק נ' שדה יעקב פ"ד מד (4) 529, 541-538.
ע"א 407/89 צוק אור נ' קאר סקריוריטי פ"ד מח (5) 661, 694 ואילך.
ע"א 1371/90 דמתי נ' גנור פ"ד מד (4) 847, 857, 858.
ע"א 4606/90 מוברמן נ' תל מר בע"מ פ"ד מו (5) 353, 366-361.
ד"נ 39/80 ברדיגו נ' ד.ג.ב. פ"ד לה (4) 197, 208, 221-218.
ע"א 468/89 קידרון נ' בורסת היהלומים פ"ד מה (5) 177, 185-184.
ע"א 70/92 כלל תעשיות בע"מ נ' לאומי - פיא. פ"ד מז (2) 329.
ע"א 773/88 רדוב כ' מחסני קרור בע"מ, פ"ד מד (2) 134.
ע"א 5320/90 א.צ. ברנוביץ נ. רשות ניירות ערך פ"ד מו (2) 818.
ע"פ 5734/91 מ"י נ' בנק לאומי פ"ד מט (2) 4, 23-18.