סילבוסים תואר שני

דיני עבודה Labor Law

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרות הקורס:
להכשיר דור של מנהלים הפועל באטמוספרה של זכויות יסוד חברתיות, ומודע להשפעתן על בחירת האסטרטגיה הניהולית הראויה למפעל המודרני. הקורס יעביר מושגי יסוד בדיני עבודה, ויצביע על ההכרח בהתחשבות בהם, בעת ניהול משאבי האנוש במפעל.
הקורס יעסוק בפן הישומי, תוך שימת דגש על פסיקות חדשות של בתי הדין לעבודה ובית המשפט העליון.
השעורים יותאמו לתלמידי התואר השני בניהול מערכות טכנולוגיות, ולכן יושם דגש על הגבלת כוחו של המעביד לנהל, הגבלה המוטלת עליו מכוחם של דיני העבודה. 

נושאי הקורס:
1. סמכויות ומבנה בתי הדין לעבודה
2. מבחנים לקיום יחסי עובד מעביד
3. התקשרות בחוזה העבודה
4. שוויון הזדמנוית בעבודה- מניעת הפלייה
5. שכר עבודה: הזכות לשכר והזכויות בעת הלנת שכר
6. ההגנה על חופש ההתאגדות ואכיפת חוזה העבודה
7. כוונה לסיים יחסי עבודה, רצף זכויות וחילופי מעבידים. הפררוגטיבה הניהולית וסייגיה.
8. פיטורים , התפטרות ופיצויי פיטורים.
9. הגבלת חופש עיסוקו של עובד בעת עבודתו ולאחר סיומה.
10. מניעת תחרות ושמירת סודות עסקיים. 

דרישות הקורס:

1. השתתפות פעילה ונוכחות בהרצאות.
2. קריאת לפי רשימה ביבליוגרפית.
3. ניתוח אירועים והגשתם במועד.
4. עמידה במבחן סיום. 

ביבליוגרפיה

1. בן-ישראל ר. דיני עבודה ,כרך א' פר' 2,3 , האוניברסיטה הפתוחה (2002).
2. בן-ישראל ר. שוויון הזדמנויות ואיסור הפליה בעבודה, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה (1998).
3. לובוצקי י. חוזה העבודה וזכויות העובד, הוצאת ניצן, אוגדן , (2001)
4. לובוצקי י. סדר הדין במשפט העבודה, הוצאת ניצן, אוגדן, (2000)
5. לובוצקי י. סיום יחסי עבודה, הוצאת לשכת עוה"ד (1999)
6. מקראה לדיני עבודה, הוצאת מחשבות( 2002).

חקיקה: חוק יסוד כבוד האדם וחירותו,
חוק יסוד חופש העיסוק.
חוק בית הדין לעבודה תשכ"ט 1969.
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988.
חוק הגנת השכר התשי"ח – 1958.
חוק שכר מינימום התשמ"ז 1987.
תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב 1991.

פסיקה:
בג"ץ 721/94 אל על בע"מ נ' יהונתן דנילוביץ וביה"ד הארצי לעבודה פ"ד מ"ח (5) 745;
בג"ץ 00 / 6485 איתנה ניב נ. ביה"ד הארצי וקופ"ח, פ"ד נו (6) 663, פס"ד מיום 9.10.02
דנג"צ 4601/95 חי סרוסי נ' ביה"ד הארצי לעבודה, פס"ד מיום 14.10.98
ע"ע 300274/96 צדקא נ' מדינת ישראל- גלי צה"ל, פס"ד מיום 16.10.01 ;
ע"ע 300267/98 טויטו נ. מ.ש.ב. הנדסה בע"מ, פס"ד מיום 23.5.02 ;
ע"ע 300256/98 אייזיק נ. תה"ל , פס"ד מיום 10.6.02.
ע"ע 300353/97 מד"י נ' נהרי, פס"ד מיום 18.6.00;
ע"ע 001054/01 טוילי נ. הדרי, פס"ד מיום 24.4.02.
ע"ע 3211/00 ביה"ס התיכון אליאנס ת"א נ' יצחק צויזנר , פס"ד מיום 27.6.01 ;
ע"ע 300258/97 יהודית חנן נ. מועצה מקומית מנחמיה, פס"ד מיום 28.2.02;
ע"ע 30053/96 אסנת נתאי נ. בית התפוצות, פס"ד מיום 24.4.02.
ע"ע 359/99 לאה לוין נ. רשות השידור, פד"ע לו' 400.
ע"ע 164/99 בש"א 27/99 פרומר ואח' נ' רדגארד בע"מ פס"ד מיום 4.6.99;
דב"ע נו/ 129 –3 שרון פלוטקין ואח' נ' אחים איזנברג בע"מ, פס"ד מיום 8.9.97 ;
דב"ע לה/ 30-3 מרים זוהר נ' נאמנות התיאטרון הלאומי הבימה , פד"ע ו' 309 ;
דב"ע /98 10 –4 , /98 11 –4 , דלק בע"מ נ' ההסתדרות הכללית, פס"ד מיום 29.10.98;
דב"ע נו/22– 3 דורית פני גיל נ' טכנולוגיה מתקדמת, פס"ד מיום 18.4.96;
דב"ע נו269/ 3- ד"ר מזר נ' הסתדרות הדסה, פס"ד מיום 25.2.97.
ע"ב (ת"א) 001006/00 מוטי לקסמן נ. המועצה האזורית גדרות, פד"ע לז', עמ' צא', פס"ד מיום 17.7.02.
ע"ב (ת"א) נז/ 3633 –35 ערן ארקוש נ' לאופר תעופה בע"מ, פס"ד מיום 8.6.99;
עס"ק 1008/00 הורן את ליבוביץ בע"מ נ' ההסתדרות הכללית , פס"ד מיום 23.7.00.
ע"א 6601/96 אייס סיסטם ואח' נ' משה סער ואח' פס"ד מיום 28.8.00;