סילבוסים תואר שני

אימות, תיקוף ובדיקת מערכות הנדסיות 77142 Verification, Validation and Testing of Engineered Systems

אופן ההוראה: שעור
קורס בחירה: תואר שני (הגבלת משתתפים: עד 20 סטודנטים)
ש"ס: 3
נ"ז: 3
דרישות קדם: יסודות תורת המערכות (ניתן ללמוד גם בצמוד).

מטרת הקורס: 

הבנת תהליכי אימות, תיקוף ובדיקה (VVT) של מערכות הנדסיות וכן הקניית ידע בנושאי תכנון אסטרטגי וטקטי וביצוע של תהליכי VVT.

הנושאים שילמדו בקורס:
הקורס מתרכז בנושאים הבאים:
(1) מבוא: תיאוריה כללית של מערכות ותהליכי VVT,
(2) תכנון אסטרטגי: יצירת VVT-MP (Verification, Validation and Test Master Plan), שיטות להערכת עלויות, זמנים וסיכונים ואופטימיזציה של תהליכי VVT,
(3) תכנון טקטי של תהליכי VVT ושיטות לביצוע VVT: יצירת RVM (Requirements Verification Matrix), תכנון ובצוע בפועל של בדיקות מערכת: SysTP, SysTD, SysTR (System Test Plan/Description/Report), טקסונומיה של בדיקות מערכת,
(4) ביצוע סקרי VVT: הצגה / בדיקה של תרגילי סטודנטים בכתה.

הקורס מתבסס על הרצאות בכיתה, קריאת מאמרים ופרקים בספרים וביצוע תרגיל בית מתגלגל בקבוצות של 1-2 סטודנטים. לקראת סיום הקורס יוצגו התרגילים הנ"ל ויבוקרו במסגרת סקרי VVT פורמליים.

דרישות הקורס: (1) השתתפות פעילה ונוכחות בהרצאות.
(2) בצוע תרגיל בית מתגלגל ומסירתו במועדים שיקבעו.
(3) עמידה במבחן הסיום. 

Course purpose: To understand the process of Verification, Validation and Testing (VVT) of engineered systems. In addition, the course will cover strategic and tactical planning as well as performing of VVT processes.

Course subjects:
The topics covered include:
(1) Introduction: general theory of systems and VVT processes,
(2) Strategic VVT planning: developing Requirements Verification Matrix (RVM), Verification, Validation and Test Management Plan (VVT-MP), methods for estimating cost, time and risk and optimization of the VVT processes,
(3) VVT tactical planning and VVT methods: creating RVM (Requirements Verification Matrix), planning and performing VVT processes: SysTP, SysTD, SysTR (System Test Plan/Description/Report),
(4) Performing VVT reviews: students' presentation / review of rolling exercises.

The course is based on class lectures, readings of articles and book chapters, and course assignments (developing rolling exercise in groups of 1-2 students). Towards the end of the course, the above assignments will be presented and evaluated by students as formal VVT reviews.