החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים -ראשים

תאריך פרסום הודעה: 16.02.2012 H.I.T מכון טכנולוגי חולון מעוניין להתקשר עם חברת ראשים בע"מ למתן שירותי תחזוקה, ביצוע שיפורים ושינויים במערכת "מכלול".   אדם הסבור כי קיים ספק המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפות לועדת מחרזים של המכון באמצעות מר יבגני רבינוביץ עד ליום 1.3.2012 בשעה 10:00   מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי   אישור זכויות יוצרים מכלול 3