החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים - google

 
 
תאריך פרסום הודעה: 24.12.2014  בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010,
בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – Google Ireland, Ltd.

מהות ההתקשרות:
  • קידום ופרסום אתר המכון במנוע החיפוש google
  • היקף ההתקשרות שנתי משוער 400,000 ₪ בתוספת מע"מ
  • תקופת ההתקשרות עד התאריך 31.12.2016
 
 
מצ"ב חוות דעתה של גב' תמר שמואלי– ראש מערך שיווק
 
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 05.01.2015 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.ilאו באמצעות פקס:03-5026708

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.