החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותיםתאריך פרסום הודעה:
23.11.2014 בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010,

בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – מרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)

מהות ההתקשרות:
ביצוע מבחני אמיר"ם

היקף /תקופת ההתקשרות:
עד יום 30.9.2016  350,000 ₪
מצ"ב חוות דעתה של ד"ר פרנסין רובינסון
 
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 3.12.2014  באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.