החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים

תאריך פרסום הודעה:
02.02.2014 
 
בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010,
בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – פז"מ - שיווק ופרסום לחיילים-רון אלטמרק
 
מהות ההתקשרות:
פרסמום ממוקד לחיילים לקראת שחרור הרשומים באפליקציה פז"מ
 
היקף /תקופת ההתקשרות:
  • עד 30 ספטמבר 2014.
  • 105,020 ₪ בתוספת מע"מ.
 
 
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 10.02.2014 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.