החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים

תאריך פרסום הודעה: 24.01.2012 בהתאם לתקנה 3 (18) לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – ANS-TECH נס-ציונה.

 

 
 
מהות ההתקשרות:
 
עמדות מרצה דוגמת הקיימות במכון ואשר הספק הנ"ל הינו היצרן והספק הבלעדי למערכות אלה.
 
 
 
תקופת ההתקשרות:
 
שלוש שנים עם אפשרות להארכה.
 
 
 
אדם הסבור כי קיים ספק ישראלי נוסף המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות ולהודיע על כך בתוך 10 ימים ממועד פרסום ההודעה ועד ליום 10.2.2012 .
 
 

 

פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, באמצעות הדוא"ל לכתובת: evgey@hit.ac.il

 

או באמצעות הפקס' 03-5026710.

 

 

 

לכל פניה יש לצרף:

 

 

 

1.       שם, מען ופרטי התקשרות של הפונה.

 

2.       שם, מען ופרטי התקשרות של הספק המוצע.

 

3.       סטאטוס ההתאגדות של הספק המוצע.

 

4.       פירוט בדבר ניסיונו של הספק המוצע ונשוא ההתקשרות.

 

 

 

פניה אשר תתקבל במען במכון לאחר המועד האחרון ו/או פנייה אשר תהיה חסרה איזה מהפרטים הנקובים לעיל, לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.

 

 

 

מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי.