רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 002/2014


 
 

 
הבהרות 1 למכרז מספר 002/2014 אספקת שירותי גינון בקמפוס מכון טכנולוגי חולון
 

 

מס"ד תוכן הפניה סעיף תשובה מוצעת
1 מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים פרק ב', לוח זמנים למכרז 06.01.2015
 

 
הבהרות 2 למכרז מספר 002/2014 אספקת שירותי גינון בקמפוס מכון טכנולוגי חולון
 
מס"ד תוכן הפניה סעיף תשובה מוצעת
1. האם צריך לצרף למכרז גינון ערבות מכרז 4.12 לא. רק מציע הזוכה, בעת חתימת החוזה, ימסור ערבות בנקאית המהווה ערבות ביצוע.
2. האם אפשר לקבל אישור המכון שראשי מערכת ההשקיה, הצנרת וכל הנלווים בנושא ההשקיה תקינים פרק א' 17 30.12.2014 נערך סיור קבלנים שבמהלכו ניתנה סקירה על הצמחייה במכון ועל המערכות השקיה. במידה והספק רוצה לבדוק את המערכות טרם הגשת המכרז, ניתן לתאם ביקור במכון.
3. מה שטחי הגינון בקמפוס פרק א' 17 30.12.2014 נערך סיור קבלנים שבמהלכו ניתנה סקירה על הצמחייה במכון ועל המערכות השקיה. במידה והספק רוצה לבדוק מה שטחי הגינון בקמפוס טרם הגשת המכרז, ניתן לתאם ביקור במכון.
4. מה אורך הגדר החיצונית של המכון הטכנולוגי פרק א' 17 30.12.2014 נערך סיור קבלנים שבמהלכו ניתנה סקירה על הצמחייה במכון ועל המערכות השקיה. במידה והספק רוצה לבדוק מה אורך הגדר החיצונית של המכון הטכנולוגי טרם הגשת המכרז, ניתן לתאם ביקור במכון.
5. האם במקרה של גיזום בגובה עם מנוף עלות המנוף היא על חשבון המכון? פרק ה' כן. קבלן אמור לבצע עבודות גיזום בגובה עם מנוף. תשלום עבור המנוף לגיזום בגובה יאושר בנפרד ובנוסף לתשלום עבור אחזקה.
יש לקבל מראש אישור נציג המכון לביצוע העבודה.
6. עמוד 31 – כל הפרטים רשומים בטבלא בעמו' 30. האם יש צורך למלא. עמ' 30 עמוד 31 – מה שחשוב זה שיהיה ברור שם הלקוח, כתובת, שם איש קשר וטלפון
פרטים שיאפשרו למכון להגיע לאנשי קשר של הלקוחות הממליצים ולערוך סקר.
7. נספח ו' – האם מדובר על עבודות פיתוח או עבודות אחזקת גנים נספח ו' התשובה היא אחזקת גנים
8.

בסעיף 4.9 ו-4.10 של פרק א במכרז ביקשתם אישור קיום ביטוחים לפי נספח 1 בחוזה - האם יש להציג את הנספח מלא ומאושר על ידי חברת הביטוח כבר בשלב הגשת המכרז או רק במידה ונזכה לפני תחילת ביצוע העבודה

4.9

אישור קיום ביטוחים מאושר ע"י חברת ביטוח הוא תנאי הסף של המכרז. יש להגישו עם ההצעה. חוסר האישור חתום ע"י החברת הביטוח יכול לגרום לפסילת ההצעה.

9. בעמוד 37 יש נוסח מדויק של אישור תשלום דמי השתתפות - עבור התשלום קיבלנו חשבונית החתומה על ידי מדור שכר לימוד - האם ניתן לצרף אותה במקום האישור? פרק א' סעיף 5 צריך לצרף חשבונית חתומה ע"י מדור שכר לימוד כהוכחת התשלום דמי השתתפות (במקום האישור בעמ' 37)
10. בפרק א במכרז בסעיף 3 (היקף התקשרות משוער) ציינתם כי העלות הכוללת של שירותי הגינון במהלך השנה החולפת עמד על 230,000 ש"ח.
האם עלות זו מורכבת מעלות האחזקה + רכש בהיקף שמצוין בטבלה בפרק י'
פרק א סעיף 3 עלות 230,000 מורכבת מעלות האחזקה + רכש כמו בפרק י' (הצעה כספית) אבל בכמויות שונות.
כמויות בפרק י' צוינו רק לצורך מתן הצעת מחיר לפי תכנון צנוע יחסית של היועצת.
לא נרשמה היסטוריה כמותית בשנה שעברה.
11. האם המחיר המוצע צריך להיות כולל מע"מ, או לפני מע"מ? פרק י' המחיר המוצע צריך להיות לפני מע"מ
12. איפה ניתן לראות את כל שאלות הקבלנים ואת כל התשובות, שניתנו להם? פרק ב' סעיף 3.4 תשובות עורך המכרז לשאלות שהוגשו והמכון מצא לנכון להשיב עליהן וכן הבהרות,
עדכונים, תיקונים ושינויים במכרז, יופצו באתר המכון, עד המועד הנקוב בטבלת לוחות זמנים למכרז בפרק ב'. באחריות המתעניין לבדוק באופן רציף ושוטף את הפרסומים באתר האינטרנט בדבר תשובות, הבהרות ושינויים במכרז בתקופה שעד המועד הנקוב כאמור בפרק ב' בטבלת לו"ז.
13. האם צריך להחתים ממליצים בעמוד 31 עמ' 31 לא צריך להחתים ממליצים בעמוד 31
14.
נספח 1 להסכם התקשרות. אישור לקיום ביטוחים
סעיף1. האם אפשר לבטל דרישה לביטוח אש מורחב
נספח 1 להסכם התקשרות. אישור לקיום ביטוחים. לא. אי-אפשר לבטל.
15.
נספח 1 להסכם התקשרות. אישור לקיום ביטוחים.
סעיף 3 – האם אפשר לבטל את המילה "אחרת" בשורה שלישית
נספח 1 להסכם התקשרות. אישור לקיום ביטוחים כן. אפשר לבטל את המילה "אחרת" בשורה שלישית בסעיף 3 של נספח 1 להסכם התקשרות. אישור לקיום ביטוחים
16.

נספח 1 להסכם התקשרות. אישור לקיום ביטוחים.
סעיף 4 – האם אפשר להיצמד להגדרות המקובלות בתנאי הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית.

נספח 1 להסכם התקשרות. אישור לקיום ביטוחים לא. אי-אפשר לשנות
17. נספח 1 להסכם התקשרות. אישור לקיום ביטוחים.
סעיף קטן 5.4 – האם אפשר לבטל את הכיסוי לאובדן מסמכים, ועיכוב או השהייה.
נספח 1 להסכם התקשרות. אישור לקיום ביטוחים לא. אי-אפשר לשנות
18.

נספח 1 להסכם התקשרות. אישור לקיום ביטוחים.
סעיף 6.6 – האם אפשר למחוק את הסייפא (שתי השורות האחרונות)

נספח 1 להסכם התקשרות. אישור לקיום ביטוחים לא. אי-אפשר למחוק
19. האם לצרף את ההבהרות להצעה
פרק א' סעיף 5 יש להדפיס את ההבהרות. על המציע לחתום באמצעות מורשי החתימה על כל עמוד של ההבהרות ולצרפן להצעה המוגשת.