לימודי אנגלית

מי מטפל בך?
המחלקה ללימודי אנגלית
מיקום:
בניין 5, קומה שלישית, חדר 310
קבלת קהל:
א',ב',ד',ה' 11:00-13:00
 
 


כל סטודנט, הלומד במוסדות להשכלה גבוהה בארץ לרבות במכון, חייב להוכיח רמת ידע מספיקה בשפה האנגלית ולהשיג פטור מלימודי השפה.


פטור מלימודי אנגלית ניתן להשיג באופנים הבאים

בחינות מיון באנגלית

ציון פטור בבחינה הפסיכומטרית הארצית או בחינת המיון באנגלית - אמיר"ם (כיום 134), בעת הרישום ללימודים במכון.
ציון פטור במבחן אמי"ר  (כיום 234), בעת הרישום ללימודים במכון.
תוקף הציונים לקבלת הפטור הוא חמש שנים, מיום קבלת הציון ועד לתחילת הלימודים במכון.
 
להלן המועדים הקרובים לבחינות אמיר"ם במכון טכנולוגי חולון :
 
מועד המבחן
פתיחת הרישום
2.5.18
8.4.18
3.5.18
6.5.18
7.5.18
12.8.18
12.7.18
13.8.18
14.8.18
27.8.18
17.7.18
28.8.18
29.8.18

זכאים לפטור על סמך לימודים קודמים
בעלי תואר אקדמי בארץ, ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה.
בעלי תעודה, השווה לתעודת בגרות, מטעם בתי ספר תיכוניים מוכרים בארצות דוברות אנגלית.
סטודנטים שלמדו שנתיים אקדמיות מלאות לפחות, במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארצות דוברות אנגלית.
תוקף הזכאות לפטור על סמך סעיפים 2. ו-3. הוא שלוש שנים מתום הלימודים הנ"ל ועד לתחילת הלימודים במכון.
 

סטודנטים העוברים ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה
 
סטודנטים העוברים למכון ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ, יידרשו להבחן במבחן פטור ברמת הלימודים שסיימו, כדי שאפשר יהיה להעניק להם פטור, או לשבצם לרמה המתאימה ללימודיהם במכון.
 

לימודי אנגלית במכון
כל סטודנט, שלא קיבל פטור לפי אחד מהסעיפים לעיל, ילמד ברמה המתאימה לו, שתיקבע על-פי הציון שקיבל במבחני המיון (פסיכומטרי, אמי"ר או אמירים).
 
שם הקורס מספר הקורס ציון פסיכומטרי ציון אמיר מספר שעות לימוד
טרום בסיסי D-C 22216 עד 84 עד 184 168 שעות
בסיסי C 22219 85- 99 185- 199 112 שעות
בינוני B 22221 100-119 219- 200 56 שעות
מתקדמים A 22222 120- 133 220- 233 56 שעות
פטור   134 ומעלה 234 ומעלה  
 
הערה: סטודנט אינו רשאי לדלג על רמה ועליו ללמוד אך ורק ברמה שנקבעה לו, על פי מבחני המיון והישגיו בלימודים הקודמים. מי שידלג על רמה יחוייב לחזור וללמוד ברמה שעליה דילג, וכן יחוייב בתשלום מלא עבור הלימודים ברמה זו.
 

סיום הלימודים וקבלת פטור
סטודנט שנה א' לתואר ראשון במכון, החייב בלימודי אנגלית כשפה זרה, חייב לסיים את לימודיו באנגלית ולהגיע לציון פטור, תוך שנתיים מתחילת מועד לימודיו במכון. סטודנט שלא יעשה כן, יהיה חייב ללמוד אנגלית בשנה השלישית, בתשלום קנס.
 
בכל מקרה, סטודנט לא יוכל להתחיל את פרויקט הגמר שלו, לפני סיום חובותיו באנגלית, ויוכל להשלים את לימודיו בפקולטות ובמחלקות האקדמיות רק לאחר קבלת הפטור באנגלית (פרק זמן זה יחושב על פי השנה הקלנדרית).
 
 
תשלומים
לימודי השפה האנגלית במכון, למעט לימודים ברמת "מתקדמים", חייבים בתשלום נוסף לשכר הלימוד הרגיל. משנת הלימודים השלישיתיהיה לימוד האנגלית בכל הרמות, כרוך בתשלום.